تمرکز دعای هفته ، لینکها و اطلاعات مربوطه

هر ماه به ما بپیوندید تا برای موضوعات استراتژیک با بقیه بدن مسیح دعا کنیم.

قابل بازبینی ماهانه